Akty prawne – opłata produktowa, organizacje odzysku, recykling

Jesteś tutaj:Strona główna/Akty prawne – opłata produktowa, organizacje odzysku, recykling
Akty prawne – opłata produktowa, organizacje odzysku, recykling 2024-06-19T11:03:36+02:00

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Dz. U. z 2017 r., poz. 2377.

Rejestr-BOD działa pod adresem www.bdo.mos.gov.pl 
Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru Dz. U. z 2017 r., poz. 2458.

Wnioski rejestracyjne można pobrać pod adresem https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

USTAWY:

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 r., poz. 2056.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  Dz. U. 2016 r., poz. 1863 ze zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.

SPRAWOZDANIA OPAK dla lat 2011-2014:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań Dz.U. z 2005 r., nr 4, poz. 30

ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU:

– obowiązujące dla lat 2011-2013:
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i po użytkowych Dz.U. z 2007 r., nr 109, poz. 752
– obowiązujące dla lat 2014-2015:
określa załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. 2016 r., poz. 1863 ze zm

STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH:

– obowiązujące w latach 2011-2012-2013:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej Dz. U. z 2010 r., nr 259, poz. 1774
– obowiązujące w roku 2014 i 2015:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań Dz.U. z 2014 r., poz. 1972

WZÓR SPRAWOZDANIA OŚ-OP1:

– obowiązujący dla roku 2011-2014:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej Dz. U. z 2010 r., nr 259, poz. 1775

WZÓR SPRAWOZDANIA O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA LATA 2015-2016

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Dz.U. z 2016 r., poz. 182

INNE:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR Dz. U. z 2014 r., poz. 1966
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR Dz. U. z 2014 r., poz. 1405
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie Dz. U. z 2013 r., poz. 1274
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań Dz.U. z 2014 r., poz. 1298