Gminy 2017-07-04T16:11:37+00:00

Edukacja ekologiczna dla gmin

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Nakłada ona na gminy m.in. przejęcie obowiązku właściciela nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i daje pełne prawo władztwa nad nimi.

Gminy w związku z tym ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych co najmniej dla papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Dodatkowo muszą utworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Muszą także zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania.

Jednak prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi nie obędzie się bez udziału świadomych swoich praw i obowiązków mieszkańców gmin. 

Dlatego też gminy mają obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Więcej na temat gospodarki odpadami w 5. numerze kwartalnika edukacji ekologicznej MiniLO&Aniela.

Pytania:

Piotr Grodkiewicz
Kierownik Działu Publicznych Kampanii Edukacyjnych
519 184 340
edukacja.ekologiczna@ekocykl.org