Gminy 2019-06-03T15:58:40+02:00

Edukacja ekologiczna dla gmin

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Nakłada ona na gminy m.in. przejęcie obowiązku właściciela nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z przejęciem powyższego obowiązku, gminy są obowiązane do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej dla papieru, metali, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Dodatkowo muszą utworzyć PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Muszą także zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania.

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi nie obędzie się jednak bez edukacji i podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gmin. 

Gminy mają obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Więcej na temat gospodarki odpadami w 5. numerze kwartalnika edukacji ekologicznej MiniLO&Aniela.

Edukacja ekologiczna w Twojej Gminie?

Skontaktuj się z nami:

Hanna Krzyżyńska
Specjalista ds. publicznych kampanii edukacyjnych
tel: 519 184 340
e-mail: pke@ekocykl.org