BDO

Jesteś tutaj:Strona główna/BDO
BDO 2024-05-16T09:35:17+02:00

Upłyną już termin rejestracji w BDO – brak wpisu to ryzyko zakazu dystrybucji produktów.

Masz numer BDO? Wiesz gdzie powinien być umieszczany?

Chcesz wiedzieć więcej: Zadzwoń 22 27 58 814

Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy o odpadach w Bazie BDO gromadzi się informacje o:

 • wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających;
 • wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich powstających;
 • wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających;
 • osiągniętych poziomach:
  1. odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań i produktów, o których mowa w pkt 1 i 2,
  2. odzysku i recyklingu pojazdów,
  3. zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  4. zbierania, recyklingu i wydajności recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
 • rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach;
 • ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały zastosowane;
 • rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach przetwarzania;
 • decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • innych niż wymienione w pkt 8 decyzjach wydawanych na podstawie ustawy o odpadach;
 • transgranicznym przemieszczaniu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań i produktów, a także podmiotach, które te opłaty uiściły;
 • składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, w tym informacje o zamkniętych składowiskach odpadów w trakcie monitoringu, zamkniętych składowiskach odpadów, dla których został zakończony monitoring, z podaniem współrzędnych położenia granic obszaru składowiska określonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz rodzajów składowanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych części na terenie składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest;
 • poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów wraz z podaniem ich położenia, mocy przerobowych i rodzaju stosowanej technologii oraz ilości i rodzajów odpadów przetwarzanych w tych instalacjach;
 • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz z informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych, z podziałem na odbierane selektywnie i zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
 • gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań, o których mowa w art. 9q i art. 9s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001688

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050250202

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010630639

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000184

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002458

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002377

Przedsiębiorcy zobowiązani dokonać wpisu do rejestru na wniosek:

 • z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  1. wprowadzających na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),
  2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  3. organizacji odzysku,
  4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  1. wprowadzających pojazdy,
  2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  3. prowadzących stacje demontażu,
  4. prowadzących strzępiarki;
 • z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
  2. zbierających zużyty sprzęt,
  3. prowadzących zakład przetwarzania,
  4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 • z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
  1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  3. podmiotów pośredniczących;
 • z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorców:
  1. będących organizacjami odzysku opakowań,
  2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
   • odpadów opakowaniowych,
   • produktów w opakowaniach,
  3. eksportujących:
   • odpady opakowaniowe,
   • opakowania,
 • produkty w opakowaniach,
  1. prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  2. wprowadzających opakowania,
  3. wprowadzających produkty w opakowaniach;
 • z zakresu ustawy o odpadach:
  1. transportujących odpady,
  2. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  4. prowadzących zakłady recyklingu statków,

wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

W celu uzyskania wpisu do Rejestru należy złożyć Formularz Rejestrowy lub Formularz Aktualizacyjny (dotyczy zmiany danych wpisanych już do rejestru), który znajduje się pod adresem w wersji edytowalnej: https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

Dla Klientów Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przygotowaliśmy Formularze częściowo wypełnione: Formularz dla Klientów

Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się dodatkowo:

 • w przypadku wszystkich podmiotów:
  1. uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia /informacje o zwolnieniach z opłaty rejestrowej w punkcie XVII/,
  2. oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym/wzór oświadczenia/;
 • w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
  1. uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
  2. dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
  3. uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
 • w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 • w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

Datę zawarcia umowy z Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. należy spisać z samej umowy, zaś termin jej obowiązywania ujęty jest w § 8 ust. 1.

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

ul. Bolesława Krzywoustego 82-86

51-166 Wrocław

województwo: dolnośląskie

powiat: m. Wrocław

gmina: m. Wrocław

Nr w BDO 000000402

c
Dział II Dotyczy Przedsiębiorców z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.): TABELA 1 Dotyczy wprowadzających na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe)
TABELA 2 Dotyczy prowadzących recykling odpadów powstałych z produktów (opony, oleje smarowe)
TABELA 3 Dotyczy prowadzących odzysk odpadów powstałych z produktów (opony, oleje smarowe)
TABELA 4 Dotyczy dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
TABELA 5 Dotyczy organizacji odzysku
Dział III Dotyczy Przedsiębiorców z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.): TABELA 1 Dotyczy wprowadzających pojazdy
TABELA 2 Dotyczy prowadzących punkty zbierania pojazdów
TABELA 3 Dotyczy prowadzących stacje demontażu
TABELA 4 Dotyczy prowadzących strzępiarki
Dział IV Dotyczy Przedsiębiorców z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688 ze zm.): TABELA 1 Dotyczy wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli
TABELA 2 Dotyczy zbierających zużyty sprzęt
TABELA 3 Dotyczy prowadzących zakład przetwarzania
TABELA 4 Dotyczy prowadzących działalność w zakresie recyklingu
TABELA 5 Dotyczy prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
TABELA 6 Dotyczy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Dział V Dotyczy Przedsiębiorców z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 ze zm.): TABELA 1 Dotyczy wprowadzających baterie lub akumulatory
TABELA 2 Dotyczy prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
TABELA 3 Dotyczy podmiotów pośredniczących
Dział VI Dotyczy Przedsiębiorców z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.) TABELA 1 Dotyczy organizacji odzysku opakowań
TABELA 2 Dotyczy eksportujących odpady opakowaniowe oraz  dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych
TABELA 3 Dotyczy  prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
TABELA 4 Dotyczy wprowadzający produkty w opakowaniach
TABELA 5 Dotyczy wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
TABELA 6 Dotyczy organizacji samorządu gospodarczego
Dział VII Dotyczy Przedsiębiorców  z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 ze zm. ): Dotyczy transportujących odpady
Dział VIII Dotyczy sprzedających odpady
Dział IX Dotyczy pośredników w obrocie odpadami
Dział X Dotyczy posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Dział XI Dotyczy podmiotów nieujętych w działach I–X wpisywanych do rejestru z urzędu
Dział XII Dotyczy wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego
Dział XIII Dotyczy prowadzących zakład recyklingu statków

Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru mają obowiązek uczynić to w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru, tj. do dnia 24.07.2018 roku.

 1. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, o którym mowa w ust. 1, oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia formularza aktualizacyjnego w przypadku zmiany:

 1. informacji zawartych w rejestrze,
 2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru – w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisowi do rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru.

Marszałek województwa dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w formie pisemnej.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje indywidualny numer rejestrowy i powiadomi o tym fakcie przedsiębiorcę. Dodatkowo dla każdego przedsiębiorcy utworzone zostanie indywidualne konto w BDO oraz przekazywane będą informacje o loginie i haśle.

Podmioty, które otrzymają numer rejestrowy są obowiązane umieszczać go na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Opłata rejestrowa dla:

 1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
 2. przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł;

Opłata roczna dla:

 1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
 2. przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zgodnie z art. 234 ust. 8 ustawy o odpadach podmioty, które posiadają wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten taki uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. 2011, Nr 178 poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Z opłaty rejestrowej zwolnione są podmioty, które przed wejściem Rejestru złożyły zawiadomienie o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalności w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.

Wpis do Rejestru z urzędu otrzymuje:

 1. posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiot, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmiot, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 6. podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach, wpisowi do Rejestru nie podlegają:

 1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
 2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Województwo

Link do strony urzędu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Link
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Link
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Link

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Link

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link

Województwo

Adresy do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Środowiska
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego
ul. Artura Grottgera
420-029 Lublin

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
Wydział Opłat Środowiskowych
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Numer w rejestrze BDO Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A. 
000000402