DZIAŁANIA EDUKACYJNE W 2011 ROKU

Jesteś tutaj:Strona główna/Działania Edukacyjne/DZIAŁANIA EDUKACYJNE W 2011 ROKU

17-18 marca 2011, Konferencja Logistyka Odzysku – Zrównoważony łańcuch dostaw

Największym i zarazem najważniejszym wydarzeniem edukacyjnym w 2011 roku była dla nas, jako organizatora, pierwsza w Polsce konferencja pn. Logistyka Odzysku. W dniach 17-18 marca 2011 r. praktycy i eksperci z różnych dziedzin zebrali się w Warszawie w Galerii Porczyńskich, przy pl. Bankowym, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami, logistyki odzysku oraz zarządzania środowiskowego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Uznając wagę wydarzenia honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Waldemar Pawlak (Minister Gospodarki), Bernard Błaszczyk (Wiceminister Środowiska), Hanna Gronkiewicz-Waltz (Prezydent m. st. Warszawy) oraz Michał Kiełsznia (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska). Opiekę merytoryczną nad konferencją objęła prof. ndzw. dr hab. Halina Brdulak, Kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki SGH w Warszawie.

Logistyka odzysku, mimo, że jest w Polsce pojęciem wciąż nowym, w szybkim tempie zdobywa popularność w wielu branżach. Właściwe zarządzanie w obszarze łańcucha dostaw może mieć kluczowy wpływ na wyniki finansowe firmy. Jednocześnie jest to obszar działalności gospodarczej, z którym wiążą się znaczące wpływy na środowisko naturalne, co przekłada się na wizerunek firmy. Konferencja miała na celu wskazanie zasad zrównoważonego łańcucha dostaw, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą realizować swoje cele biznesowe przy jednoczesnym kształtowaniu proekologicznego wizerunku firmy.

Dzień 1

Z pierwszych prelekcji wyłaniała się pewna wspólna refleksja, odwołująca się do stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Promowanie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo postaw firm oraz nowych instrumentów ochrony środowiska jest konieczne w społeczeństwie nie tylko na poziomie zwykłego Kowalskiego, ale również wśród przedsiębiorców, managerów, biznesmenów, urzędników, jak i polityków, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Z kolejnych prezentacji można było wynieść przekonanie o skomplikowaniu krajowych przepisów w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Z jednej strony mowa była o błędach przedsiębiorców w realizacji ustawowych zobowiązań, a z drugiej niestety o świadomym nieprzestrzeganiu przepisów. Ostatni blok prelekcji pierwszego dnia konferencji poświęcony był nowoczesnym instrumentom wspomagającym zrównoważone sieci dostaw. Mowa była o kodach w śledzeniu opakowań w całym ich cyklu życia aż do momentu, w którym jako odpady trafiają do recyklingu, o programach informatycznych, które mogą w prosty sposób zapewnić nam optymalizację wielu procesów logistycznych, a nawet wydłużyć cykl życia produktów oraz o wykorzystywaniu technologii RFID w selektywnej zbiórce oraz sortowaniu odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu.

Dzień 2

Drugi dzień rozważań na temat logistyki odzysku rozpoczęła prezentacja na temat opakowań biodegradowalnych, w kontekście kosztów i korzyści dla środowiska i dla przedsiębiorców. Kolejna prezentacja poświęcona była możliwości uzyskania kompensaty finansowej ze strony organizacji odzysku, dotyczącej wytwarzanych na terenie firmy odpadów opakowaniowych. Jest to wciąż nowa propozycja w zakresie realizacji obowiązku odzysku i recyklingu opakowań. Ważnym czynnikiem mogącym przesądzić o sukcesie logistyki odzysku w Polsce jest dobrze skonstruowane i egzekwowane prawo dotyczące gospodarki odpadami. Najświeższe informacje nt. planowanych nowelizacji wraz z uzasadnieniem szerszego kontekstu tych zmian zaprezentował przedstawiciel Ministerstwa Środowiska. Ostatnie prezentacje drugiego dnia konferencji dotyczyły systemów zarządzania środowiskowego oraz odpowiedzialności społecznej biznesu.

Tak różnorodne i wszechstronne podejście do tematu gospodarki odpadami miało na celu ukazanie nowego sposobu spojrzenia na gospodarkę odpadami. Obszar ten wymaga tak szczegółowego oglądu, gdyż wiążę się z nim duże znaczenie dla przedsiębiorców, jak i środowiska. Ważne jest aby przestać postrzegać odpady jako problem. Należy odszukać w nich potencjał. Na odpadach można zarobić lub przynajmniej nie ponosić dodatkowych kosztów ich zagospodarowania. Zyskuje biznes, zyskuje środowisko naturalne. Tematy konferencji były tak dobrane, aby zapoznać słuchaczy z różnymi instrumentami, które mogą być pomocne we wdrażaniu rozwiązań zrównoważonej gospodarki odpadami. Kolejna edycja konferencji, tym razem o znaczeniu międzynarodowym, odbędzie 19 czerwca 2012 r.

Marzec 2011, Płyta edukacyjna

Żeby bardziej obrazowo przedstawić misję Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. przygotowaliśmy filmy edukacyjne. Jeden z nich prezentuje firmę oraz podstawy jej działalności. Firmy recyklingowe opowiadają, jaki jest ich udział w Krajowym Systemie Recyklingu. Pokazują, co dalej dzieje się z posegregowanymi odpadami, które stają się surowcem wtórnym.

Drugi film ukazuje działania edukacji ekologicznej, jakie udało nam się przeprowadzić w ciągu 9 lat istnienia na rynku. Uważamy, że jest się czym pochwalić. Na koniec przedstawiciele firmy demonstrują zasady poprawnej segregacji odpadów opakowaniowych. Na płycie zamieściliśmy także relację z konferencji pn. Logistyka Odzysku 2011.

8 kwietnia 2011, Edukacja ekologiczna w gminie Nieporęt

W kwietniu przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną w 5 placówkach oświatowych na terenie gminy Nieporęt. Podczas warsztatów uczyliśmy dzieci jak ograniczać powstawanie odpadów oraz jak ponownie je wykorzystywać. Niestety nie da się jednak zupełnie wyeliminować powstawania odpadów. Dlatego trzeba je segregować. Ale tylko poprawna segregacja u źródła daje najlepsze efekty ekologiczne i ekonomiczne dla całego procesu recyklingu. Właśnie te informacje staraliśmy się w przystępny sposób przekazań najmłodszym konsumentom produktów w opakowaniach. Dla lepszego zrozumienia segregacji odpadów oraz procesu recyklingu placówki zostały wyposażone w makiety dydaktyczne oraz materiały informacyjno-eduakcyjne.

23 maja 2011, Sponsoring klubu sportowego AGAPE

Propagowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wśród młodzieży szkolnej poprzez wsparcie finansowe Parafialnego Klubu Sportowego AGAPE Białołęka stało się już naszą coroczną tradycją. Towarzyszy temu przeświadczenie, że troska o własną kondycję fizyczną, a tym samym i własne zdrowie, przekłada się także na troskę o środowisko naturalne.

28 maja 2011, Ekologia w majowych barwach

Ekologia w majowych barwach. Takie hasło przyświecało III Międzynarodowemu Mazurskiemu Festynowi Ekologicznemu EKO-LOGIKA 2011” w Spytkowie koło Giżycka, organizowanemu przez Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami. Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. pomogła w przygotowaniu i realizacji tej imprezy. Ideą festynu jest prowadzenie dzieci i młodzieży poprzez zabawę ku odpowiedzialności za świat, w którym dorosną. Dla przykładu uczniowie Szkoły Podstawowej w Spytkowie przygotowali paradę w przebraniach, nawiązujących do tematów ekologicznych oraz ekologiczną inscenizację. Przedszkolaki i uczniowie z gmin objętych działaniem MZM-GO przystąpili do konkursu, gdzie należało przygotować ekologiczne kalendarze, gry planszowe, zabawki.

Przez wszystkie atrakcje festynu przewinęło się szacunkowo ponad dwa tysiące ludzi. Niewątpliwie duże zainteresowanie budziło stoisko głównego wykonawcy rozpoczętej budowy Zakładu unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Rangę międzynarodową festyn zyskał dzięki delegacji litewskiej oraz rosyjskiej, a także dzięki zagranicznym gościom, którzy wystąpili na spytkowskiej scenie.

28-29 maja 2011, IX Krakowski Festiwal Recyklingu

Krakowski Festiwal Recyklingu doczekał się już dziewiątej edycji. My udzielamy wsparcia merytorycznego już po raz piąty. Na Błoniach jak co roku stawiane są kompleksy kontenerów i namiotów, gdzie odbierane są od krakowian posegregowane surowce wtórne. 263 kilogramy – tyle śmieci produkuje rocznie każdy mieszkaniec Krakowa. Czy można zmniejszyć tę ilość? Ile z tego można ponownie wykorzystać? Zadaniem KFR jest edukacja ekologiczna właśnie w tym zakresie. Akcja przyciąga duże rzesze mieszkańców Krakowa, którzy chętnie włączają się do akcji zbierania i segregowania surowców wtórnych. W festiwalowy weekend można wymienić je na sadzonki roślin balkonowych i ozdobnych krzewów. Podczas segregowania nie zabrakło też świetnej zabawy: konkursów, koncertów oraz widowisk. Imprezie towarzyszyły konferencje i seminaria. Czekamy na X edycję!

Sierpień 2011, Akcja edukacyjna pn. Oplakatuj się!

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. wyszła naprzeciw sprzedawcom oraz ich klientom. Przeprowadziliśmy pilotażową akcję informacyjno-edukacyjną pn. Oplakatuj się! Zainteresowani sprzedawcy, którzy chcieli mieć wkład w edukację ekologiczną społeczeństwa oraz przyczynić się do poprawy gospodarowania odpadami, otrzymali plakaty edukacyjne, które rozwiesili na terenie swoich placówek. W ten sposób mogli wywiązać się z obowiązku, jaki nakłada na nich Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniach (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami). Minimum, wg ustawy, co powinien sprzedawca w tym zakresie zrobić, to wywiesić odpowiednią informację w miejscu sprzedaży. Czyli klienci – użytkownicy produktów w opakowaniach – już w momencie zakupu towaru powinni mieć dostęp do ww. informacji. Powinni mieć możliwość zapoznania się ze sposobami postępowania z odpadami opakowaniowymi, głównie z zasadami selektywnej zbiórki, ale także ze znaczeniem symboli oznaczających rodzaj materiału, z jakiego wykonane jest opakowanie. W dużej mierze ułatwia to proces segregacji. Rola sprzedawcy nie kończy się więc jedynie na sprzedaży towaru. On także (zaraz za producentem) powinien wziąć odpowiedzialność za odpad, jaki powstanie z opakowania po zużyciu produktu.

15 października 2011, Sponsoring reFun

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., wspólnie z M&M Consulting, przyczynił się do powstania pierwszej w Polsce recyklingowej instalacji edukacyjnej dla dzieci reFUN, wybudowanej się na Targówku w Warszawie. reFUN jest instalacją artystyczną zbudowaną z materiałów wtórnie odzyskanych, której głównym założeniem było praktyczne wykorzystanie związku między recyklingiem, designem a zabawą. Nowatorsko zaprojektowana i wykonana w sposób bardzo estetyczny pokazuje dzieciom zabawki recyklingowe i ciekawostki ekologiczne, czym zachęca do zabawy i poszukiwania przygód. Projekt zrealizowany przy współpracy polskich i holenderskich dizajnerów został oddany mieszkańcom 15 października tego roku. Serdecznie zapraszamy!

16 listopada 2011, 4 Dzień Recyklingu w Wapnicy

Szkole w Wapnicy patronuje słynny botanik i przyrodnik prof. Władysław Szafer. 16 listopada, w rocznicę śmierci Profesora, szkoła obchodzi Dzień Patrona. Tego dnia zorganizowano również zbiórkę elektroodpadów pod hasłem ”Żyj energicznie, zdrowo i ekologicznie”. Podczas Dnia Patrona odbył się również kiermasz zdrowej żywności – można było kupić np. chleb na zakwasie, soki i musy jabłkowe, powidła, pyszne ciasta i ciasteczka. Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. wsparła akcję pakietami edukacyjnymi nt. segregacji odpadów opakowaniowych.

16 listopada 2011, CSR – pierwsze kroki wdrażania strategii przez Lajkonik Snacks GmbH Sp.k.

„Firma powinna działać tak, żeby jej było dobrze, i z nią było dobrze”. W ten sposób ktoś kiedyś trafnie określił społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility). Cytat ten w zwięzły sposób oddaje zamysł i cel wdrażania strategii CSR. Istnieje szeroki wachlarz działań w tym zakresie, które firma może podjąć. Od prostych czynności, wykonywanych przez pracowników, po kompleksowe strategie, wdrażane przez menedżerów i członków zarządu.

Nie trzeba od razu wdrażać kompleksowej strategii CSR. Można działać etapowo, małymi krokami wprowadzając poszczególne elementy. Firma Lajkonik Snacks GmbH Sp. k. realizację społecznej odpowiedzialności biznesu rozpoczęła od wprowadzenia na terenie swojej placówki systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. przeprowadziła warsztaty Selektywna zbiórka odpadów. Ważne było przekazanie i uświadomienie uczestnikom podstawowych informacji odnośnie gospodarki odpadami, sposobów postępowania z nimi, problemów i zagrożeń. Szczególną uwagę poświęcono procesom odzysku i recyklingu oraz prawidłowym zasadom segregacji. Omówione zostały także korzyści ekonomiczne i ekologiczne związane z segregacją. Zajęcia przeprowadzono z wykorzystaniem metod aktywujących uczestników, takich jak dyskusja, praca w grupach, burza mózgów. Debatowano między innymi na tematy: możliwości ograniczania powstawania odpadów, sposobów na ponowne ich użycie, wad i zalet poszczególnych sposobów gospodarowania.

Inspiracją do dyskusji był eksperyment: masa odpadów, jaką statystyczny Polak generuje w ciągu jednego dnia. Prowadzący warsztaty przez cały dzień zbierał odpady, nie dbając przy tym o walory ekologiczne. Naoczne pokazanie ilości zrobiło wrażenie. Było to dla niektórych nieprawdopodobne. Liczby mówią jednak same za siebie. W ciągu jednego dnia obywatel Polski wytwarza średnio 0,86 kg odpadów komunalnych.

6 grudnia 2011, Gala EMAS AWARDS w Wieliczce, nominacja dla Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

17 listopada 2011 roku, Komisja Europejska ogłosiła laureatów nagród przyznawanych w ramach europejskiego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Gala przyznania nagród EMAS odbyła się w stylowych wnętrzach Kopalni Soli podkrakowskiej Wieliczki. Zwycięzcy wyłonieni zostali spośród 36 nominowanych pochodzących z 15 europejskich krajów. Wśród nominowanych w kategorii małych organizacji sektora prywatnego, znalazła się Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., która w lutym 2009 roku, jako pierwsza organizacja odzysku w Polsce, uzyskała rejestrację w Europejskim Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. Nagrody EMAS są przyznawane przez Komisję Europejską od 2005 roku, jako wyróżnienie za konkretne działania mające na celu ochronę środowiska. Sam europejski system ekozarządzania i audytu jest narzędziem dla tych organizacji, którym zależy na poprawie swoich rezultatów nie tylko w zakresie ekologii, ale także finansów (oraz chcących informować o wynikach jakie osiągnęli w tej dziedzinie).

Obecność w systemie EMAS zwiększa wiarygodność uczestników w zakresie wspomnianych działań. Warto podkreślić, że organizacje wyróżnione w tegorocznej edycji plebiscytu, wykazały się nie tylko zaangażowanie w dziedzinie ochrony środowiska, ale także we wdrażaniu innowacyjnych technologii.

Poza tym w 2011 r. upowszechnialiśmy wiedzę ekologiczną w licznych artykułach prasowych przygotowywanych m. in. dla takich tytułów, jak: Packaging POLSKA, Odpady i Środowisko, Logistyka Odzysku, Recykling, Logistyka a Jakość, Przemysł Zarządzanie Środowisko, Biuletyn Opakowaniowy, TSL Biznes, Harvard Business Review Polska.

2018-04-19T13:30:46+02:00