Artykuły prasowe – Rok 2012

Jesteś tutaj:Strona główna/O nas w prasie/Artykuły prasowe – Rok 2012

Logistyka Odzysku Nr 4/2012(5), str. 73-74

„Edukacja ekologiczna podczas imprez plenerowych”

Artykuł opisuje obowiązek gmin w zakresie edukacji ekologicznej oraz przedstawia festyny i warsztaty plenerowe przeprowadzone przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

***

Logistyka Odzysku Nr 4/2012(5), str. 53-55

„Zrównoważony łańcuch dostaw – na drodze do społeczeństwa recyklingu”

Relacja z II edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku, która miała miejsce 19 czerwca 2012 r. w Warszawie, w Teatrze Stanisławowskim, w Starej Pomarańczarni znajdującej się na terenie Muzeum Łazienki Królewskie.

***

Logistyka Odzysku Nr 3/2012(4), str. 58

„II edycja Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku”

Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji z II edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku, która miała miejsce 19 czerwca 2012 r. w Warszawie, w Teatrze Stanisławowskim, w Starej Pomarańczarni znajdującej się na terenie Muzeum Łazienki Królewskie.

***

Logistyka Odzysku Nr 3/2012(4), str. 66-70

„Edukacja Ekologiczna 2011 RAPORT”

Artykuł stanowi Raport dotyczący edukacji ekologicznej prowadzonej przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. w 2011 roku. Raport zawiera opis wydarzeń, akcji, działań mających wpływ na zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

***

Odpady i Środowisko Nr 4 (76)/2012, str. 98-99

„Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku”

Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń, organizowanych przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. 19 czerwca 2012 r. odbyła się II edycja konferencji pod tytułem „Zrównoważony łańcuch dostaw – na drodze do społeczeństwa recyklingu”. Podczas konferencji ogłoszono I edycję konkursu „PRZEDSIĘBIORCA EFEKTYWNY SUROWCOWO”, którego celem jest propagowanie działań oraz przedsiębiorców dbających o efektywne wykorzystanie surowców wtórnych i redukcję zużycia zasobów naturalnych.

***

Odpady i Środowisko Nr 3 (75)/2012, str. 99

„Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. – pierwsza w EMAS”

Eko Cykl Organizacja Odzysku SA jako pierwsza organizacja odzysku w Polsce uzyskała rejestrację we Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Jest to potwierdzenie przestrzegania najwyższych standardów z zakresu ochrony środowiska. Od 2002 roku Eko Cykl Organizacja Odzysku SA działa w branży odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, stale rozwijając swoją aktywność przy jednoczesnej dbałości o aspekty środowiskowe swojej działalności.

***

Recykling, Nr 7-8 (139-140) 2012, str. 92–93

Recykling, nr 7-8 2012
„Poziomy recyklingu”

W artykule na temat Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, zamieszczono wypowiedź dr Katarzyny Michniewskiej.

Prezes Zarządu Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. mówi o wątpliwościach i nieporozumieniach w kwestii sposobu realizacji i udokumentowania poziomów recyklingu, brakach w edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz braku partnerskiej współpracy między przemysłem a firmami z sektora gospodarki odpadami. Podkreśla znaczenie pracy u podstaw: edukacji społeczeństwa, zapobieganiu działaniom niezgodnym z obowiązującym prawem, zaangażowaniu wszystkich fillerów w tworzenie krajowego systemu recyklingu oraz o wprowadzeniu w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mechanizmu zachęcającego do segregacji, chociażby w minimalnym stopniu.

***

Odpady i Środowisko Nr 2 (74)/2012, str. 92–93

„Oplakatuj się”

Oplakatuj się to akcja edukacyjna, jaką Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. przygotowała dla sprzedawców.  Zainteresowani sprzedawcy, którzy chcieli mieć wkład w edukację ekologiczną społeczeństwa oraz przyczynić się do poprawy gospodarowania odpadami, otrzymali plakaty edukacyjne do rozwieszenia na terenie swoich placówek. W ten sposób Eko Cykl pomagał sprzedawcom w wywiązywaniu się z obowiązku informowania klientów m.in. o zasadach selektywnej zbiórki odpadów.

***

Logistyka Odzysku Nr 2/2012(3) kwiecień-czerwiec 2012, str. 66–67

„Edukacja ekologiczna jest jednym z obowiązków gmin”

Artykuł o nowych usługach firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. związanych z obowiązkami gmin wprowadzonymi za sprawą nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

***

Logistyka Odzysku Nr 2/2012(3) kwiecień-czerwiec 2012, str. 68–69

„Fundacja korporacyjna”

Artykuł Jolanty Osiak, Wiceprezes Fundacji Korporacyjnej Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl, o różnicach między fundacją korporacyjną a „zwykłą” fundacją.

***

Odpady i Środowisko Nr 1 (73)/2012, str. 95–96

„Edukacja Ekologiczna dla Przedsiębiorców”

Artykuł omawia dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/98/WE) z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, której celem jest stworzenie europejskiego społeczeństwa recyklingu o wysokiej wydajności zasobów. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe, jeśli ujednolici się systemy gospodarki w poszczególnych krajach członkowskich oraz gdy stale będzie podnoszona społeczna świadomość ekologiczna poprzez skuteczną edukację. Pracownicy firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. z powodzeniem pomagają rozwiązywać indywidualne problemy przedsiębiorców związane z gospodarką odpadami. W tym celu prowadzone są szkolenia, konsultacje oraz indywidualne przeglądy środowiskowe. Na wzrost świadomości ekologicznej przedsiębiorców ma również wpływ organizowana co roku Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku, pokazująca, jak prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami pozwoli generować zyski ze sprzedaży cennych surowców wtórnych.

2023-05-11T09:05:52+02:00