Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie interpretacji przepisów dotyczących kar pieniężnych związanych ze sprawozdaniem o odpadach

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie interpretacji przepisów dotyczących kar pieniężnych związanych ze sprawozdaniem o odpadach

Uwaga! W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2011 roku Nr 138, poz. 809), od dnia 20 lipca 2011 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące kar pieniężnych związanych z obowiązkiem składania zbiorczego zestawienia danych o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi.

Dotychczas, w przypadku gdy posiadacz odpadów lub transportujący odpady, będąc obowiązanym do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia, nie wykonywał tego obowiązku albo wykonywał go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlegał karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Aktualnie posiadacz odpadów, który nie wywiązał się z ww. obowiązku, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. Podobnie jest w przypadku złożenia zbiorczego zestawienia danych po terminie – będzie to traktowane jako nieprzedłożenie zbiorczego zestawienia danych.

W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej marszałek województwa jednocześnie określi termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie krótszy niż 14 dni. W przypadku niezłożenia zestawienia w terminie wskazanym w decyzji, posiadacz odpadów podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł. Po tym terminie marszałek województwa ponownie określa termin przekazania zbiorczego zestawienia danych (nie krótszy niż 14 dni). Łączna wysokość kar z tytułu niezłożenia zbiorczego zestawienia nie może przekroczyć 10 000 zł.

Kolejne zmiany dotyczą przypadku złożenia zbiorczego zestawienia danych niezgodnego ze stanem rzeczywistym. Aktualnie zanim marszałek województwa będzie mógł zastosować sankcje, powinien zastosować procedurę wezwania do korekty zbiorczego zestawienia danych oraz wyznaczyć termin jej złożenia.

Wg. interpretacji Ministerstwa Środowiska dotyczącej kar pieniężnych zmienione przepisy stosuje się do wymierzania kar pieniężnych za sprawozdania dotyczące 2009 i 2010 r. Odnosi się to również do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, gdyż stosuje się do nich przepisy obowiązujące nie w chwili wszczęcia sprawy, tylko w chwili orzekania.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie interpretacji przepisów dotyczących ww. kar pieniężnych dostępne jest na stronie http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_08/bae574547f713506efa0c050fb041ebb.pdf

2023-12-11T11:46:18+01:00