Edukacja Ekologiczna

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT 2012/Edukacja Ekologiczna

EKO-HIT firmy ZUOK RUDNO Sp. z o.o.

Wszyscy zgadzamy się, iż w XXI wieku troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla przetrwania ludzkości. Nie można nie doceniać roli edukacji ekologicznej w prawidłowym wychowywaniu młodzieży, uczenia jej szacunku dla przyrody i zwiększaniu świadomości ekologicznej. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. prowadzi bardzo szeroki zakres działań na rzecz edukacji i ochrony środowiska.

W latach 2009-2012 w ramach edukacji Spółka organizowała wiele akcji zbierania : zużytych baterii, nakrętek od butelek, przeterminowanych leków, elektrośmieci, makulatury ,odpadów wielkogabarytowych oraz opakowań po rolniczych. Większość z nich przeprowadzana jest w szkołach jako konkursy .

Edukacja Ekologiczna ZUOK Rudno-1

W celach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Regionu Ostródzko-Iławskiego Związku Gmin ,,Czyste Środowisko” (na którego terenie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. prowadzi działalność) organizowane są wycieczki do zakładu w Rudnie. Podczas tych odwiedzin dzieci oprowadzane są po całym terenie zakładu, jednocześnie przedstawia się im w sposób najbardziej dla nich zrozumiały cykl życia odpadu w zakładzie, od momentu wjazdu na wagę do końcowego efektu czyli odzyskanego surowca lub balastu trafiającego na kwaterę. Głównym celem tych wycieczek jest uświadomienie dzieciom rangi problemu jakim są odpady komunalne i zachęcanie ich do segregowania odpadów w swoim najbliższym otoczeniu.

Edukacja Ekologiczna ZUOK Rudno-2

Zakład w Rudnie gościł również uczestników rajdu rowerowego, którego był współorganizatorem wraz z Urzędem Gminy w Ostródzie. Cykliści po krótkim odpoczynku zwiedzali zakład , mieli możliwość dokładnie zapoznać się z funkcjonowaniem obiektu. Często zapraszanymi gośćmi są studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z jedną z takich grup zorganizowaliśmy w ramach projektu ,,Ostróda też ma cuda” sprzątanie nabrzeża jez. Sajmino w efekcie którego zebrano ok. 3 ton odpadów. Organizowane są również szkolenia dla przedstawicieli samorządów lokalnych i sołtysów z terenu Związku Gmin ,,Czyste Środowisko” (w skład Związku Gmin ,,Czyste Środowisko” wchodzi 19 Gmin na terenie pięciu powiatów). Spółka chętnie wspiera rzeczowo i finansowo instytucje i szkoły w prowadzanych przez nich akcjach ekologicznych, konkursach itp. W ramach działań ekologicznych jak co roku tak i w 2013 firma bezpłatnie zabezpieczała odbiór i transport zebranych odpadów podczas corocznej akcji ,,Sprzątanie Świata” i ”Sprzątanie Warmii i Mazur”. W lokalnych mediach (radio, gazeta i telewizja) na bieżąco zamieszczane są materiały informacyjno- edukacyjne zachęcające do segregacji odpadów. Wznowiliśmy nakład ulotki edukacyjnej z zakresu selektywnej zbiórki która zawiera wszelkie informacje oraz instrukcje związane z tym jak należy prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę we własnym gospodarstwie. Ulotki cyklicznie rozdawane są na terenie Związku Gmin, głównie w szkołach, urzędach, sklepach oraz podczas imprez plenerowych.

Z myślą o najmłodszych wydaliśmy książeczkę ,,Jak segregować odpady”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku prowadzimy akcje ekologiczną w szkołach podstawowych pn. ,,zbieramy nakrętki od butelek plastikowych’’. Do naszej zabawy edukacyjno-ekologicznej przystąpiło ponad 40 szkół podstawowych z terenu 19 samorządów lokalnych należących do Związku Gmin „Czyste Środowisko”. W sumie udział bierze 5100 uczniów z tych placówek. Za każdym razem uczestnicy akcji wykazują się wielkim zapałem i determinacją w zbiórce. W wyniku akcji na teren ZUOK RODNO Sp. z o.o. trafiło w 2012 roku 10 047,00 kilogramów plastikowych odpadów. A biorąc pod uwagę, że 445 nakrętek daje jeden kilogram, oznacza to, że uczestnicy naszej akcji zebrali ponad 4 miliony plastikowych nakrętek. W roku bieżącym, do 15 maja odebraliśmy już 5 279,62 kg , a nie jest to ostateczna suma ponieważ akcja cały czas trwa.

Edukacja Ekologiczna ZUOK Rudno-3

W 2012 r. do konkursu “Zbieramy zużyte baterie” przystąpiło 31 szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego “Czyste Środowisko”. Zbiórką tych odpadów niebezpiecznych, zawierających metale ciężkie (np. ołów, kadm, rtęć), które są bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego zajęło się 3262 uczniów, którzy zebrali w sumie 772 kilogramy zużytych baterii.

Działalność edukacyjna spółki ma na celu uświadomić i nauczyć podstaw ekologicznego, zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony, do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej ich ochrony.

Edukacja Ekologiczna ZUOK Rudno-5

2017-11-13T12:07:30+01:00