Komunikat dotyczący przedsiębiorców, którzy w ciągu roku kalendarzowego wprowadzają na rynek nowy rodzaj opakowań produktów

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Komunikat dotyczący przedsiębiorców, którzy w ciągu roku kalendarzowego wprowadzają na rynek nowy rodzaj opakowań produktów

Szanowni Państwo!

Pragniemy Państwu przypomnieć, iż w świetle nowych uregulowań ustawy z dnia 13 czerwca 2014 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r., poz. 1863), która zwana jest dalej Ustawą, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy przedsiębiorca rozpoczynający działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku, podczas gdy przedsiębiorca kontynuujący swą działalność podlegającą Ustawie rozlicza się za dany rok kalendarzowy w stosunku do mas wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w poprzednim roku.

Ponadto zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska (można pobrać, klikając tutaj) przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku kalendarzowym wprowadzanie na rynek nowego rodzaju opakowań na produktach traktowani są jako przedsiębiorcy rozpoczynający działalność i rozliczani są na zasadach analogicznych jak ci przedsiębiorcy. Przykładowo za rozpoczynających działalność będą uznani przedsiębiorcy którzy w roku 2013 wprowadzali produkty w opakowaniach papierowych, a w 2014 r. rozpoczęli wprowadzanie tych samych bądź nowych produktów w opakowaniach plastikowych. Ustawa przewiduje bowiem rozróżnienie sposobu rozliczania/wykonywania obowiązku odzysku i recyklingu przedsiębiorców kontynuujących wprowadzanie produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców, którzy wprawdzie kontynuują działalność, ale wprowadzają na rynek nowy rodzaj opakowań na produktach.

Zważywszy na powyższe zwracamy uwagę, iż łącząca nas umowa na przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, rozliczanych za dany rok wg. mas poprzedniego roku, dotyczy rodzajowo i ilościowo produktów w opakowaniach, które były wprowadzone w poprzednim roku, a więc nie dotyczy nowego rodzaju opakowań, które będą wprowadzane w tym roku i w każdym następnym.

W związku z powyższym zwracamy Państwa uwagę na ten fakt i informujemy, iż w przypadku zamiaru i wprowadzania nowego rodzaju opakowań na produktach w stosunku do roku poprzedniego, każde takie zdarzenie wiąże się z bezzwłocznym obowiązkiem zgłoszenia nam tego faktu, gdyż skutkuje koniecznością podpisania aneksu do umowy wskazującego wielkości mas tego nowego rodzaju opakowań wprowadzonych na rynek w danym roku kalendarzowym.

Jednocześnie zastrzegamy, iż poinformowanie organizacji z opóźnieniem, np. pod koniec roku lub po jego zakończeniu może się wiązać ze strony organizacji z odmową przejęcia tych noworodzajowych opakowań do odzysku i recyklingu wobec faktu, iż organizacja nie będzie posiadała wystarczającej nadwyżki tego rodzaju mas poddanych odzyskowi i recyklingowi a zgodnie ze zmianą przepisów nie ma możliwości gromadzenia i rozliczenia nadwyżek tak, jak to było dotychczas.

Przedmiotowy aneks będzie obowiązywał tylko przez ten rok, w którym wprowadzacie Państwo nowy rodzaj opakowań. W kolejnym roku masę tychże opakowań należy podać ponownie jako masę opakowań wprowadzonych w roku poprzednim – stanowić ona będzie bazę do rozliczenia bieżącego roku zgodnie z nowymi przepisami, bez względu na to czy będziecie Państwo kontynuować ich wprowadzanie, czy nie. W przeciwnym wypadku nowe rodzajowo opakowania nie objęte umową będziecie Państwo musieli rozliczyć samodzielnie, uiszczając za nie opłatę produktową. Prosimy więc o precyzyjne podawanie nam danych objętych Ustawą.

W trosce zatem o poprawność rozliczeń ustawowych obowiązków naszych klientów uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, czy w Państwa przedsiębiorstwie nie zaistniały zdarzenia opisane powyżej, a w razie ich wystąpienia o zgłoszenie nam tej okoliczności.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy, nie mamy jednak na nie wpływu. Prosimy zwrócić uwagę, że nie zastosowanie się do tych wytycznych obarczone jest karą zapłacenia opłaty produktowej na podstawie decyzji administracyjnej właściwego miejscowo urzędu marszałkowskiego.

Z poważeniem

Agnieszka Chodkowska
Kierowniik Administracji
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

2023-12-01T11:07:48+01:00