Czym jest Europejski Zielony Ład?

Jesteś tutaj:Strona główna/Blog/Czym jest Europejski Zielony Ład?

Jeszcze w grudniu 2019 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków pod nazwą Europejski Zielony Ład. Zgodnie z nimi do 2050 r. Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Przedstawione założenia pokazują nie tylko jak Unia Europejska będzie ograniczać poszczególne źródła emisji, ale także jaki to będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne, poszczególne gospodarki i ludzi. Europejski Zielony Ład to strategia ograniczenia emisji, ale także założenia wzrostów gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy.

Przedstawiona strategii dotyczy kilku obszarów wspólnotowej polityki:

  1. Czysta energia – efektywność energetyczna uznana została za priorytet, a jej najważniejszym elementem będzie rozwijanie sektora energii opartej w dużej mierze na źródłach odnawialnych.
  2. Zrównoważony przemysł – nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym pomoże w modernizacji gospodarki UE. Komisja przedstawi politykę „zrównoważonych produktów”, której priorytetem będzie ograniczanie i ponowne wykorzystanie materiałów, zanim zostaną poddane recyklingowi. Ustanowione zostaną minimalne wymogi zapobiegające wprowadzaniu na unijny rynek produktów szkodliwych dla środowiska. Podjęte zostaną działania przeciwko fałszywym twierdzeniom dotyczącym ekologiczności produktów lub usług. Wysiłki zostaną w pierwszym rzędzie skupione na zasobochłonnych sektorach, takich jak: przemysł odzieżowym, budownictwo, elektronika i tworzywa sztuczne.
  3. Budowa i renowacja – Komisja Europejska uruchomi otwartą platformę skupiającą sektor mieszkalnictwa i budownictwa, architektów i inżynierów oraz samorządy terytorialne. Szczególną uwagę poświęci się renowacji mieszkań socjalnych, aby pomóc gospodarstwom domowym, które mają trudności w opłaceniu rachunków za energię.
  4. Zrównoważona mobilność – Europa musi w większym stopniu i szybciej ograniczać emisje pochodzące z transportu, ponieważ generuje ona jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych. Dlatego Unia Europejska uważa, że więcej ładunków powinno być transportowanych koleją lub drogą wodną. Jednolita europejska przestrzeń powietrzna powinna znacznie ograniczyć emisje pochodzące z transportu lotniczego po zerowych kosztach dla konsumentów i przedsiębiorstw. Powinno się mocniej skupić na promocji transportu niskoemisyjnego przez budowę nowych publicznych stacji ładowania i tankowania.
  5. Różnorodność biologiczną – Unia Europejska zdaje sobie sprawę, że to właśnie ekosystemy zapewniają żywność, wodę słodką, czyste powietrze i schronienie. Pozwalają łagodzić ryzyko klęsk żywiołowych, ograniczają występowanie szkodników i chorób oraz przyczyniają się do regulacji klimatu. Dlatego już w tym roku powstanie strategia na rzecz różnorodności biologicznej, która dotyczyć będzie między innymi zwiększenia bioróżnorodności przestrzeni miejskich czy też przyczyni się do ograniczenia stosowania pestycydów i nawozów w rolnictwie. Unia Europejska będzie zachęcać do importu produktów, które nie wiążą się z wylesianiem w innych krajach, aby zminimalizować zagrożenie dla lasów na całym świecie.
  6. Eliminowanie zanieczyszczeń – aby chronić wszystkich obywateli Europy oraz ekosystem kontynentu i całej planety przyjęte zostaną plany działań mające na celu eliminację zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Zmniejszenie wykorzystania pestycydów przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń wód. Zmniejszeniu ulegnie także zanieczyszczenie mikrodrobinami plastiku i Dostosowane zostaną normy jakości powietrza, a władzom lokalnym udzielone zostanie wsparcie w celu zwiększenia czystości powietrza. Ograniczone zostaną zanieczyszczenia pochodzące z dużych instalacji przemysłowych.

Zgodnie z informacjami, podawanymi przez Komisję Europejską, można spodziewać się, że koszty z jakimi będzie wiązać się transformacja będą duże. Jednak niepodjęcie działań już teraz będzie wiązało się z jeszcze większymi kosztami nie tylko dla naszej planety, ale także dla nas samych.

Badania pokazują, że przy braku działania zanieczyszczenie powietrza przyczyni się do 400 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza (źródło: Europejska Agencja Środowiska, Air quality in Europe – 2019 report – Jakość powietrza w Europie – sprawozdanie za 2019 r.). Zasoby słodkiej wodne w południowych regionach Europu zmniejszą się o 40%, a miliony ludzi będą narażone na powodzie rzeczne i zlewanie obszarów przybrzeżnych (Źródło: Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, PESETA IV). Zmiana klimatu może doprowadzić do wzrostu cen żywności o 20% w 2050 r. Koszty ekonomiczne śmiertelności spowodowanej upałami mogą wynieść ponad 40 mld EUR rocznie (Źródło: COACCH, The economic cost of climate change in Europe, 2018).

Obecnie Komisja Europejska chce dowiedzieć się co na temat zaproponowanych zmian sądzą obywatele Unii Europejskiej.

Pod linkiem udostępniona jest strona, na której każdy obywatel Unii Europejskiej może wyrazić swoją opinię na ten temat. Zachęcamy do przedstawienia swojego zdania, aby przedstawiciele Unii Europejskiej mieli świadomość, że my jako mieszkańcy Europy mamy podobne przemyślenia związane z tym tematem.

2024-03-14T08:17:59+01:00