Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej – Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami oraz działania związanego z edukacją ekologiczną społeczeństwa

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2018/Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej – Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami oraz działania związanego z edukacją ekologiczną społeczeństwa

PRZEDSIĘBIORCA: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami oraz działania związanego z edukacją ekologiczną społeczeństwa

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w sposób kompleksowy zagospodarowuje odpady z miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego, poprzez ich przetwarzanie, odzysk surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie na składowisku pozostałości poprocesowych i jest jednym z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. Zakład został oddany do użytku w maju 2012 r. w sposób kompleksowy i optymalny zagospodarowuje odpady z obszaru zamieszkałego przez około 270 tys. mieszkańców. Zakład pełni rolę regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych tzw. RIPOK.

Informacje nt. ZGO:

– moc przerobowa linii technologicznych na poziomie: w przypadku sortowni: 70 000 Mg/ rok, w przypadku kompostowni: ok. 28 000 Mg/rok;

– spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik (tzw. technologii BAT);

– zapewnia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenie surowców nadających się do odzysku;

– zapewnia przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji;

– posiada składowisko odpadów.

Edukacja ekologiczna:

Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej z inicjatywy zarządu i pracowników ZGO, dostrzegających potrzebę edukacji na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi powstała ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Na terenie ścieżki prowadzone są zajęcia warsztatowe z dziedziny gospodarki odpadami, segregacji odpadów oraz recyklingu. Celem takich warsztatów jest wzrost świadomości dzieci i młodzieży związanej m.in. z prawidłową segregacją odpadów „ u źródła” oraz wykształceniem „dobrych nawyków” z tym związanych.

 

Bielskie ZGO współpracuje z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej w zakresie konkursów o tematyce ekologicznej dedykowanych m.in. dla dzieci i młodzieży szkolnej z Bielska-Białej. Zakład aktywnie uczestniczy w Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii czy konkursach plastycznych. Jest też organizatorem zbiórek surowców wtórnych w bielskich szkołach.

Na stronie internetowej ZGO można zagrać w gry interaktywne dotyczące właściwego postępowania z odpadami, sprawdzając swoją wiedzę i jednocześnie dobrze się bawiąc.

Zasady konkursu

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

 

2023-12-01T13:21:55+01:00