Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok – Gmina Dąbrowa Górnicza

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności, Aktualności PES, EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2017/Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok – Gmina Dąbrowa Górnicza

Miejski Zakład Gospodarki OdpadamiGMINA: Gmina Dąbrowa Górnicza
NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU: Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok

Zgłaszany do konkursu projekt został wdrożony w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. Przedmiotem wdrożonego rozwiązania jest szeroko rozumiany rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną. Rozwiązanie to zostało wdrożone w ramach realizacji projektu dofinasowanego w ramach programu  RPO Woj. Śl. na lata 2007-2013 (priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.2. „ Gospodarka odpadami”). Projekt był realizowany wspólnie z Gminą Siewierz i Sławków i nosił nazwę: „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin Dąbrowa Górnicza Siewierz i Sławków”. Każda Gmina wdrażała elementy projektu na swoim terenie.

Zgłaszane w niniejszym wniosku rozwiązanie wdrożone na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza obejmowało oprócz zakupu 10 500 szt. stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej, zakupu 693 szt. pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, szkła i makulatury uzupełniających istniejąca infrastrukturę do segregacji odpadów w zabudowie wielolokalowej – realizację zadania polegającego na budowie trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Jednym z najważniejszych elementów zgłoszonego wniosku są właśnie trzy Gminne Centra Zbiórki Odpadów i jeden Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych pełniących rolę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) i idealnie wpisujących się w główny nurt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gminne Centrum Zbiórki Odpadów dąbrowie GórniczejIstniejący stan przed wdrożeniem projektu charakteryzował się między innymi brakiem dostatecznej ilości punktów segregacji odpadów oraz Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PSZOK-ów). Ponadto zaobserwować można było niedostateczną świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie odpadów niebezpiecznych i zagrożeń  dla środowiska wynikających z niewłaściwych sposobów postępowania z tymi odpadami, co przekładało się z kolei na niewielkie ilości zebranych odpadów niebezpiecznych w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów. Zauważalny był niewystarczający stopień selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Przyczyną zidentyfikowanych problemów był niedostatecznie rozwinięty stan infrastruktury koniecznej do wystąpienia efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Realizacja przedsięwzięcia miała na celu zainteresowanie mieszkańców Gminy problematyką dotyczącą ochrony środowiska. Pomysłem na podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie minimalizowania ilości odpadów deponowanych w środowisku było wykształcenie u mieszkańców zachowań pożądanych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjność wdrożonego rozwiązania polega na zintensyfikowaniu wielowymiarowych działań mających na celu objecie systemem selektywnej zbiórki odpadów wszystkich mieszkańców poprzez stałe wkomponowanie w krajobraz miejski infrastruktury wykorzystywanej do segregacji odpadów. Korzyści wdrożonego rozwiązania to: objęcie systemem selektywnej zbiórki odpadów wszystkich mieszkańców, podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych oraz niebezpiecznych, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Strona 2     Strona 3

Zasady konkursu Wytypuj

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

2023-12-01T12:12:51+01:00